Regulamin newslettera

1. Informacje o usługodawcy

 1. Usługa Newslettera dostępnego na stronie internetowej https://angielskivibe.pl świadczona jest przez Annę Rosiak za pośrednictwem działalności gospodarczej pod nazwą Angielski Vibe Anna Rosiak zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z numerem NIP 7412166788.
 2. W celach kontaktowych przewidziany został formularz pod adresem: Kontakt – Angielski Vibe
 3. Regulamin newslettera stosowany jest w przypadku wszystkich usług oraz stron zawierających odniesienie do niniejszego regulaminu.

2. Pojęcia pomocnicze

 1. Serwis – strona internetowa wraz ze wszystkimi podstronami znajdującymi się w domenie https://angielskivibe.pl.
 2. Materiały – dane oraz treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej w ramach świadczenia usługi newslettera po ówczesnym zapisaniu się na listę subskrybentów newslettera.
 3. Formularz zapisu – formularz umożliwiający zapis do listy subskrybentów newslettera, który znajduje się w serwisie lub na dedykowanej stronie usługi newslettera.
 4. Subskrybent – użytkownik, który za pomocą formularza zapisu dokonał wpisania się na listę subskrybentów newslettera i wyraził zgodę na otrzymywanie materiałów w ramach świadczenia usługi newslettera za pośrednictwem podanego przez siebie adresu e-mail.
  • Powinien mieć powyżej 18 lat;
  • Jeżeli ma poniżej 18 lat, powinien posiadać zgodę opiekuna prawnego na korzystanie z usług cyfrowych i materiałów serwisu.
 5. Newsletter – usługa cyfrowa świadczona drogą elektroniczną, która dostarcza materiały na rzecz subskrybenta, który dokonał dobrowolnego zapisu na listę subskrybentów za pomocą formularza zapisu znajdującego się na serwisie lub na dedykowanej stronie usługi newslettera.
 6. Cena – wartość w walucie lub w postaci udostępnionych danych osobowych, za które subskrybent nabywa materiały.

3. Zasady korzystania z usługi newslettera

 1. Informacje na temat newslettera nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. W ramach treści wysyłanych za pośrednictwem newslettera udostępniane są wartości edukacyjne, materiały pomocnicze, informacje o materiałach bezpłatnych i płatnych udostępnianych w ramach serwisu, informacje o promocjach i zniżkach, informacje o wydarzeniach organizowanych przez właściciela serwisu, kursach i szkoleniach. Materiały mogą być wysyłane w postaci treści newslettera, linka lub załącznika w wiadomości e-mail.
 3. Aby uniknąć filtrowania wiadomości wysyłanych w ramach newslettera przez klientów pocztowych, zalecane jest dodanie nadawcy do listy zaufanych nadawców.
 4. Proces zapisu do newslettera zdefiniowany jest następująco:
  • Użytkownik za pomocą formularza zapisu dokonuje udostępnienia swoich danych osobowych (adresu e-mail, imienia, nazwiska lub innych wymaganych danych przewidzianych w formularzu) właścicielowi serwisu oraz serwisowi wysyłającemu newsletter;
  • Udostępnione dane osobowe stanowią cenę, za którą subskrybent uzyskuje dostęp do materiałów udostępnianych w ramach newslettera;
  • Subskrybent akceptuje regulamin newslettera zapisując się na listę subskrybentów serwisu;
  • Subskrybent powinien potwierdzić swój adres e-mail za pomocą weryfikacyjnej wiadomości e-mail;
  • Aby zwiększyć dostarczalność materiałów udostępnionych w ramach newslettera, subskrybent powinien dodać adres nadawcy do listy zaufanych nadawców klienta pocztowego.

4. Wymagania techniczne

 1. Subskrybent zobowiązuje się do korzystania z newslettera w sposób zgodny z regulaminem newslettera.
 2. Subskrybent zobowiązuje się do stosowania możliwych środków ochrony w celu minimalizacji ryzyka przejęcia jego danych, haseł.
 3. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest po spełnieniu następujących warunków technicznych przez subskrybenta:
  • Posiadanie urządzenia, dzięki któremu możliwy jest dostęp do Internetu;
  • Posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej w aktualnej wersji;
  • Posiadanie konta poczty elektronicznej e-mail;
  • Posiadanie aplikacji obsługującej przeglądanie plików PDF.
 4. Usługodawca zapewnia dostęp do serwisu przy użyciu protokołu SSL w celu zminimalizowania ryzyka przechwycenia przesyłanych danych poprzez osoby do tego nieuprawnione.

6. Reklamacje

 1. Subskrybent ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli materiały dostarczane w ramach newslettera są niezgodne z umową lub posiada on zastrzeżenia co do działania usługi newslettera.
 2. Reklamację można złożyć poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w serwisie.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe pozwalające na weryfikację subskrybenta (adres e-mail, imię, nazwisko) oraz przedmiot reklamacji wraz z oczekiwaniami z nią związanymi. Zalecane jest również podanie daty wystąpienia problemu oraz szczegółowy opis, co umożliwi przyspieszenie weryfikacji reklamacji.
 4. Reklamacja rozpatrywana jest w przeciągu 14 dni od daty jej dostarczenia.

7. Rezygnacja z newslettera

 1. Subskrybent może w dowolnej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera.
 2. W celu zrezygnowania z subskrypcji należy kliknąć w link „Rezygnuję z newslettera”, który znajduje się w stopce maila przesyłanego newslettera.

8. Prawa autorskie

 1. Materiały udostępniane w ramach newslettera w postaci tekstu, zdjęć, grafik oraz pozostałych treści cyfrowych podlegają ochronie prawnej jako utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Usługodawca lub podmiot udzielający licencji usługodawcy dysponuje prawami autorskimi do ww. materiałów.
 3. Dozwolone jest wykorzystywanie materiałów udostępnionych przez usługodawcę na użytek własny subskrybenta. Niedozwolone jest pobieranie i rozpowszechnianie materiałów w sposób nieuprawniony.
 4. W przypadku naruszenia przez subskrybenta praw autorskich usługodawca ma prawo domagać się od subskrybenta odszkodowania oraz wyegzekwowania odpowiedzialności prawnej i cywilnej.

9. Dane osobowe

 1. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz plików cookie wykorzystywanych na łamach serwisu zawarte są w Polityce prywatności.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na czas zawarcia umowy o świadczeniu usługi newslettera aż do momentu wycofania zgody przez subskrybenta.
 3. Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych i handlowych przez usługodawcę aż do momentu wycofania zgody przez subskrybenta.
 4. W ramach celów statystycznych dane mogą być archiwizowane aż do momentu wycofania zgody przez subskrybenta.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, jeżeli jest to niezbędne do realizacji wyżej opisanych założeń oraz świadczenia usługi newslettera.
 6. Usługodawca do świadczenia usługi newslettera wykorzystuje platformę Mailerlite prowadzoną przez MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland. Polityka prywatności usługi MailerLite znajduje się pod adresem: https://www.mailerlite.com/legal/cookie-policy.
 7. Subskrybent posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w ramach świadczenia usługi newslettera.
 8. Wszelkie wątpliwości subskrybent może rozwiać nawiązując kontakt poprzez formularz kontaktowy.

10. Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana jest w oparciu o prawo Reczypospolitej Polskiej.
 2. Regulamin nie ogranicza praw subskrybenta wynikających w przepisów prawa Reczypospolitej Polskiej.
 3. Jeżeli jakiś aspekt nie został uwzględniony w regulaminie, stosuje się w tym przypadku przepisy prawa Reczypospolitej Polskiej.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany regulaminu w zakresie obejmującym obowiązujące przepisy w przypadku uzasadnionych przyczyn:
  • Zmiana przepisów prawa w zakresie wymuszającym na usługodawcy zmianę regulaminu;
  • Zmiana czynników biznesowych wpływających na formę świadczenia usługi newslettera;
  • Konieczność doprecyzowania, zmiany lub uzupełniania z uwagi na przepisy prawa obowiązującego na terenie Reczypospolitej Polskiej;
  • Wprowadzenie przez usługodawcę nowej funkcjonalności lub zmodyfikowanie aktualnego zakresu funkcjonalności, która może mieć wpływ na zasady obowiązującego regulaminu;
  • Zastosowanie lub zmiana przez usługodawcę wykorzystywanych rozwiązań i systemów pobocznych lub świadczących usługi w ramach prowadzenia usługi newslettera;
  • Wydania orzeczenia, postanowienia lub zalecenia przez organy administracji publicznej, w tym sąd, które nakazuje zmianę regulaminu w celu dostosowania go do aktualnie obowiązujących przepisów prawa Reczypospolitej Polskiej.
 5. W przypadku zmiany treści regulaminu usługodawca informuje o tym fakcie subskrybenta za pomocą poczty elektronicznej e-mail. Subskrybent może wyrazić sprzeciw względem wprowadzonym zmianom, co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usługi newslettera.
 6. Jeżeli subskrybent po zmianie regulaminu w przeciągu 14 dni od jego wprowadzenia i poinformowaniu o tym fakcie nie wypowiedział umowy o świadczeniu usługi newslettera, zakłada się, że zaakceptował on nową treść regulaminu i jest ona dla niego obowiązująca.
 7. Regulamin newslettera obowiązuje od dnia 01.01.2024.